O mnie / About me

indeks

Nazywam się Paweł Łyszczyk, jestem dyplomowanym naturoterapeutą i od wielu lat obserwuję dynamicznie zmieniający się świat w zakresie nie tylko tym postrzeganym podstawowymi zmysłami oraz również zmiany i fenomeny zachodzące w nim i w nas samych w obliczu doświadczanych w ostatnim czasie skoków w energetyce Wszechświata.

By zrozumieć w jak największym możliwym zakresie otaczającą mnie rzeczywistość, umieć świadomie się w niej poruszać, istnieć i kreować nowe możliwości, przez ponad 20 lat poznawałem różnego rodzaju sposoby i metody próbujące ją wyjaśnić i dające nam wiele użytecznych narzędzi.

Wszyscy żyjemy w polu energoinformacyjnym (kwantowym) „zawieszonym” w czystej świadomości i zawierającym wszystkie możliwe rozwiązania dotyczące praktycznie każdej dziedziny naszego życia.

My również również jesteśmy nieodłączną częścią tego pola.
Absolutnie wszystko we Wszechświecie to energia, światło, informacja – zarówno nasz stan zdrowia, emocji jak i nasza przeszłość, przyszłość, relacje, dobrostan, to jak żyjemy, kim jesteśmy i kim możemy być.

Dzięki umiejętnie stosowanym metodom komunikacji z czystą świadomością i pracy z polami energoinformacyjnymi, z wykorzystaniem efektu obserwatora znanego z fizyki kwantowej, dzięki prostym ćwiczeniom praktycznie każdy z nas może uruchomić w sobie ukryty potencjał wpływania na otaczającą nas rzeczywistość.

W ostatnim czasie poznałem niezwykłą Metodę TIMELESS, wcześniej zgłębiłem również zagadnienia i techniki Matrycy Energetycznej, Synchronizacji Kwantowej, Metody Dwupunktu M3P (jest to rozszerzona o głębsze poziomy wersja popularnej metody dwupunktowej), Kwantowego  Rysunku Automatycznego, poznałem działanie metody Reconnection, Access Consciousness, szkoliłem się w zakresie Theta Healing, Reiki wg Mikao Usui, w metodzie R.E.S.E.T.® i … wciąż uczę się nowych rzeczy.

Posiadam certyfikaty stopnia 1, 2, 3 Matrycy Energetycznej (warsztaty Fundamentals, Mastery Intensives and Psycho Emotional  Energetics prowadzone przez Richarda Bartletta i Melissę Joy) oraz 1, 2, 3 Synchronizacji Kwantowej QE (warsztaty Basic, Advanced and Eufeeling Intensive prowadzone przez Franka Kinslowa), stopnia 1, 2, 3, 4 Metody Dwupunktowej (warsztaty). Poznałem również metodę transformacji matrycy wg Mircea Igishisan George (inne spotykane nazwy: Metoda Trzypunktowa, M3P – La Méthode des Trois Points). Dodatkowo posiadam certyfikat praktyka stopnia podstawowego Theta Healing jak również R.E.S.E.T.® , w Metodzie Dorna-Breussa oraz stopnia 1 i 2 Reiki wg metody Mikao Usui.

W roku 2017 byłem również wykładowcą metod kwantowych w Pomorskim Towarzystwie Psychotronicznym oraz Instytucie Metamorfozy Świadomości w Szczecine.

W 2022 oficjalnie uzyskałem uprawnienia w zawodzie naturoterapeuty (jedną z wielu specjalności w tym zawodzie jest bioenergoterapia kwantowa).

Jestem również terapeutą stosującym nowoczesne, zaawansowane urządzenia kwantowe TIME WAVER Med Pro i HEALY oraz urządzenie do terapii mikroprądami i częstotliwościami TIME WAVER FREQUENCY McMakin.


OFERTA-SESJE-WARSZTATY DLA GRUP (NA ZAMÓWIENIE) W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

Chcesz w przystępny sposób nauczyć się Harmonizacji Kwantowej® lub prostego systemu Metody Trzypunktowej M3P* na bazie transformacji matrycy, czy może rysunku z podświadomości wspomagających Twój rozwój, Ciebie i bliskich na płaszczyźnie fizycznej (w tym zdrowotnej), emocjonalnej, mentalnej czy duchowej, zarówno bezpośrednio lub na odległość w różnych życiowych aspektach  i bezpośrednio poznać ich działanie?

Chcesz poznać i samodzielnie stosować techniki kwantowe? Zbierz kilka osób i skontaktuj się ze mną, a ustalimy dogodny termin wybranych warsztatów dla Twojej grupy w Twojej miejscowości.

Potrzebujesz wsparcia za pomocą Harmonizacji Kwantowej®, Metody Trzypunktowej M3P, Dwupunktu, autorskich i innych znanych technik kwantowych czy Rysunku Automatycznego, a może klasycznego Reiki?

Wolisz kameralne spotkanie i szkolenie tylko dla Ciebie, nie ponosząc kosztów przejazdu ani zakwaterowania?

Serdecznie zapraszam na indywidualną sesję online. Możliwe jest również indywidualne bezpośrednie spotkanie.

Dostępne także sesje osobiste w języku angielskim.

Interesuję Cię warsztaty? Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.


Na czym opierają się powyższe metody? Przeczytaj: Fizyka kwantowa a realizacja marzeń.

Dlaczego po sesji technik kwantowych (M3P, Dwupunkt, Synchronizacja kwantowa, Matryca Energetyczna i inne) dzieją się „dziwne rzeczy” ? Zapraszam do zapoznania się z wpisem: Sieć powiązań i reakcji po sesji kwantowej.

Co należy wiedzieć o M3P, dwupunkcie i innych metodach kwantowych (klik).


Uwaga: Systemy Harmonizacji Kwantowej®, M3P, Dwupunktu, Theta Healing oraz inne metody kwantowej transformacji mają charakter rozwoju osobistego i w żaden sposób nie zastępują oficjalnych systemów medycznych, leczenia ani diagnozy medycznej. Sposób wykorzystania informacji uzyskanych podczas sesji stanowi wyłączną odpowiedzialność osoby w niej uczestniczącej. Informacje uzyskane podczas sesji nie są formą jakiejkolwiek obietnicy wyzdrowienia. Schizofrenia i inne zdiagnozowane przez lekarza oficjalnej medycyny zaburzenia psychiczne stanowią przeciwwskazania do uczestnictwa w sesji.


Telefon: +48 605 081 489

TELEGRAM

skypeKontakt Skype: pawellyszczyk303

gg2Kontakt GG: 3562825

pawel.lyszczyk@gmail.com

facebookFacebook: HARMONIZACJA KWANTOWA®

facebookFacebook: Paweł Łyszczyk

facebookGrupa dyskusyjna na FB: Grupa HARMONIZACJA KWANTOWA®        


Znalezione obrazy dla zapytania wykrzyknikZgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO, dane osobowe wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i podlegając ochronie zostaną skasowane po zakończeniu obsługi takiego zapytania. Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.


Poprzez kontynuację odwiedzin na naszej stronie akceptujesz wykorzystywanie przez nas plików cookie zgodnie z Polityką dotyczącą plików cookie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie, musisz wyłączyć je w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub powstrzymać się od odwiedzin na naszej stronie. Pamiętaj, że jeśli nie akceptujesz plików cookie, nie będziesz mógł korzystać z części naszego serwisu internetowego w związku z ich rolą w aktywowaniu procesów na stronie.


Blog zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod nr 1102 i nazwą HARMONIA DUSZY – PAWEŁ ŁYSZCZYK podlega pełnej ochronie prawnej.

Nazwa HARMONIZACJA KWANTOWA ® jest prawnie chronionym znakiem towarowym.


Jeżeli podoba Ci się to co robię, czujesz, że uzyskana tu wiedza pozytywnie wpłynęła na Twoje życie – możesz mnie wesprzeć w moich działaniach dowolną wpłatą na konto:

PayPal: DAROWIZNA (KLIK)

lub zeskanuj kod QR do przekazania darowizny za pomocą PayPal


north_amerircan_british_flag_by_takeil-d2ym8v6

My name is Paweł Łyszczyk, I am a certified naturotherapist and for many years I have been observing the dynamically changing world not only in the scope of the perceived basic senses, but also the changes and phenomena taking place in it and in ourselves in the face of recently experienced leaps in the energy of the Universe.

In order to understand as much as possible the reality around me, to be able to consciously move around in it, to exist in it and to create new possibilities, for more than 20 years I have been getting to know many ways and methods trying to explain it and giving us many useful tools.

We all live in an energy-information (quantum) field ‚suspended’ in pure consciousness and containing all possible solutions for practically every area of our lives.
We are also an inseparable part of this field.

Absolutely everything in the Universe is energy, light, information – both our health, emotions and our past, future, relationships, well-being, how we live, who we are and who we can be.

Thanks to skillfully applied methods of communication with pure consciousness and working with energy-information fields, using the observer effect known from quantum physics, thanks to simple exercises practically every one of us can activate hidden potential of influencing the surrounding reality.

Recently I got to know the extraordinary TIMELESS Release Method, earlier I also studied the issues and techniques of the Matrix Energetics, Quantum Entrainment, M3P Two-Point Method (this is an extended version of the popular two point method), Quantum Automatic Drawing, I got to know the use of the Reconnection method, Access Consciousness, I was trained in Theta Healing, Reiki according to Mikao Usui, in the R method.E.S.E.T.® and … I am still learning new things.

I am certified in the Matrix Energetics System ME of of 1st, 2nd and 3rd degree (Fundamentals, Mastery Intensives and Psycho Emotional  Energetics seminars with Richard Bartlett and Melissa Joy) as well as the  Quantum Entrainment System QE of 1st, 2nd and 3rd degree (Basic, Advanced and Eufeeling Intensive seminars with Frank Kinslow), Two-Points Method of 1st, 2nd, 3rd and 4th degree (courses). I also practice the matrix transformation method according to Mircea Ighisan George (other names: Three-Points Method, M3P – La Méthode des Trois Points). In addtion, I am also a certified Theta Healing Practitioner at the basic level, R.E.S.E.T.®Dorn-Breuss Practicioner as well as the level 1 and 2 of Reiki in the Mikao Usui method.

In 2017, I was also a lecturer in quantum methods at the Pomeranian Psychotronic Society and the Institute for Metamorphosis of Consciousness in Szczecin.

In 2022, I officially became certified in the profession of naturotherapist (one of many specialties in this profession is the quantum bioenergotherapy).

I am also a therapist using modern, advanced TIME WAVER Med Pro and HEALY quantum devices, as well as the TIME WAVER FREQUENCY McMakin microcurrent and frequency therapy device.


OFFER-SESSIONS-CUSTMIZED WORKSHOPS FOR GROUPS TO ORDER AT THE PLACE OF YOUR RESIDENCE

Do you wantin an accessible way  – to learn Quantum Harmonisation or a simple Three-Points M3P system based on matrix transformation or maybe subconscious drawing supporting your growth, yourself and your loved ones physically (including your health support), emotionally, mentally or spiritually, either directly or remotely in various life aspects and directly experience how they work?

Do you want to learn and apply the quantum techniques of yourself? Gather a few people and contact me and we will establish the best workshop date for your group at the place you live.

Do you need a Quantum Harmonisation, Three-Point M3P or Two-Points support with my author’s and other quantum techniques without paying travel and accommodation costs?

You are welcome to join a private online session. Also a face to face session is possible, provided you are in Poland.
Private sessions are available in either Polish or English.

Are you interested in workshops? Find more, click HERE,


Before taking your decision, please contact me to know what it would bring to your life.


NOTE: The Quantum Harmonisation, Three-Points M3P or Two-Points, Theta Healing and other quantum transformation methods are of personal development nature only and they do not substitute or replace the official medical systems, treatment or medical diagnosis whatsoever. How the information obtained during a session is used shall be the only and sole responsibility of a person participating in it. Schizophrenia and other mental disorders diagnosed by a practictioner of the official medicine are contraindications for the participation in the session.


Telefon: +48 605 081 489

TELEGRAM

skypeKontakt Skype: pawellyszczyk303

gg2GG: 3562825

pawel.lyszczyk@gmail.com

facebookFacebook: HARMONIZACJA KWANTOWA®

facebookFacebook: Paweł Łyszczyk

facebookFB Discussion Panel: Grupa HARMONIZACJA KWANTOWA®


Znalezione obrazy dla zapytania wykrzyknikIn accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR), the personal data entered in the contact form will be processed solely for the purpose of answering the sent inquiry and, subject to protection, will be deleted after the processing of such an inquiry. The use of the contact form is voluntary and implies consent to be processed only for the purpose of replying to the inquiry sent.


By continuing to visit our website you accept our use of cookies in accordance with the Cookie Policy. If you do not agree to the use of cookies, you must disable them in your browser settings or refrain from visiting our site. Please note that if you do not accept cookies, you will not be able to use parts of our website due to their role in activating processes on the site.


This blog is registered in the register of newspapers and magazines under the number 1102 and the name of HARMONIA DUSZY – PAWEŁ ŁYSZCZYK and is subject to full legal protection.

The name HARMONIZACJA KWANTOWA® is a legally protected trademark.


CERTYFIKATY – CERTIFICATESCertyfikat Bartlett Matrix Energetics

Certyfikat Kinslow QE
Dyplom TIMELESS

Certyfikat Reiki 2 st. Paweł
Certyfikat Reiki 1 st. Paweł

20161114_083400

Mircea 1 cert
Mircea 2 cert
IMG_2571
Certyfikat DORN-BREUSS

Szkolenie Moduły Bartletta

Paweł Łyszczyk Szczecin. Moje inne strony / my other sites: tłumaczenia


Terapie kwantowe, uzdrawianie, terapie naturalne, energoterapia, nauka: harmonizacja kwantowa, dwupunkt, trzypunkt, rysunek automatyczny, ćwiczenia: synchronizacja kwantowa, sesje Reiki. Paweł Łyszczyk. Szczecin, London, London, Florencja, Firenze, Nicea, Nice.

Reklama

16 komentarzy do “O mnie / About me

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s